Plac Garncarski w Rzeszowie
typ : przestrzeń publiczna

status : projekt konkursowy / 2015 r.

zespół autorski : Jakub Magoń

organizator : SARP Rzeszów

Idea projektu / model działań

Ideą projektu jest uporządkowanie struktury urbanistycznej kwartału w oparciu o klasyczny sposób kształtowania tkanki miejskiej. Stworzony teoretyczny model obrazuje możliwości zabudowy pojedynczej działki stanowiącej zasadniczą „komórkę„ organizmu miejskiego. Jej powierzchnia oraz kształt determinuje charakter zabudowy. Zblokowane działki tworzą kwartały, których siatka stanowi miejski plan.

Zasadnicze działania projektowe dotyczą przekształcenia kwartału, i polegają na :
– uporządkowaniu struktury kwartałów w obrębie granicy opracowania
– uporządkowaniu struktury własności poszczególnych kwartałów / scalanie i reparcelacja /
– uporządkowanie zabudowy poszczególnych kwartałów w oparciu o model możliwości i zasad zabudowy pojedynczej działki z szczególnym uwzględnieniem linii zabudowy, którą wyznacza granica własności od strony ulicy

Zabudowane w ten sposób miasto charakteryzuje się jednoznacznym podziałem na przestrzeń publiczną i prywatną. Ma to oczywisty wpływ na jakość przestrzeni w ogóle. Stworzenie odpowiednich ram i określonych zasad zabudowy powoduje w konsekwencji to, że mieszkańcy niejako sami urządzają sobie miasto, a zdefiniowana przestrzeń publiczna pozwala jasno określić zakres prac miejskich typu sprzątanie, remonty itp.

Jako główną oś kompozycyjną wyznaczono ulicę szpitalną którą planuje się przedłużyć do ulicy Szopena. Oś dzieli kwartał “szpitalny” dzieląc go na dwa odpowiadające: szpitalowi miejskiemu i ośrodkowi onkologicznemu. Dodatkowo wydzielono kwartały zabudowy mieszkaniowo-usługowej co w sposób jasny definiuje i określa przeznaczenie danego terenu.

Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy w ramach każdej działki określą zapisy Planu Przestrzennego, niniejsza koncepcja określa reguły działań.